Chans att påverka revidering av ISO 18878

Liftutbildningsrådets läroplan är utformad efter standarden SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare), som nu är öppen för möjlighet till revision. Nu har svenska liftinstruktörer chansen att påverka arbetet.

Instruktörer kan tala om vad man tycker är fel i standarden eller vad som borde förstärkas. Det har Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande möjlighet att framföra vid den europeiska arbetsgruppens möte i London i maj 2019. Instruktörer kan framföra sina kommentarer genom att ta kontakt med Jan Åström.

Jan Åström sitter sedan flera år med i standardiseringskommittéerna, både i Sverige och internationellt.

– Vårt europeiska näringsliv är reglerat efter så kallade direktiv. I Europa finns maskindirektivet, som lägger fast grundläggande bestämmelser för tillverkning av maskiner, vilket alla maskiner måste uppfylla.

Produktstandarder har tagits fram av europeiska experter och när det gäller liftar finns en tillverkarstandard som är harmoniserad till maskindirektivet. Den tillverkare som följer EN 280 kan skriva en egen försäkran om överenstämmelse och CE-märka maskinen.

– Just EN 280 har vi nu slutfört en revidering på vilket inom ett år ska leda fram till nya regler.

I Europa finns även ett användardirektiv som reglerar hur man får använda maskiner och utrustning.

– Det är inte lika lätt att hantera som maskindirektivet eftersom användardirektivet landar i ett stort antal nationella lagar. I Sverige har vi Arbetsmiljölagen och därför finns AFS, Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2006:6 om användningen av lyftanordningar och lyftredskap.

Den hänvisar i sin tur till svensk standard och här gäller SS ISO 18878:2013.

– Där har LUR medverkat till att den har blivit översatt från engelska till svenska så att det finns en möjlighet att ge utbildningsföretag och instruktörer vägledning.

Den har också legat till grund för LUR:s liftläroplan.

– Den senaste utgåvan har nu funnits i fem år och i slutet av 2018 kom det en förfrågan från ISO, där den svenska organisation SIS är medlemmar, om en revidering.

Jan Åström är ordförande i den tekniska arbetsgruppen ISO TC 214 WG1 som lägger förslag till revideringar av standarden.

– På fem år händer det så mycket att det nu finns ett beslut att den ska revideras. Liftarna har inte bara utvecklats tekniskt utan har även blivit betydligt högre.

Det finns i dagsläget 32.000 besiktade liftar i Sverige.

– Mötet med arbetsgruppen ISO TC 214 WG1 i London 13-14 maj kommer jag att delta i och där kommer det troligen att fattas beslut om att inleda revideringsarbetet. Det kommer säkert att pågå under minst ett år framåt.

Grunden för standardiseringsarbetet i ISO är globala rekommendationer.

Något som Jan Åström själv funderar över att ta upp är regler kring de höga liftar som nu finns på marknaden.

– Om operatören är uppe på hög höjd kan det vara svårt att bedöma markens beskaffenhet vid förflyttningar. Det kanske är läge nu att införa regler att om du är över en viss höjd så får du inte flytta på liften. För att göra det måste du sänka liften till en viss höjd.

En annan sak som diskuteras inom LUR är revidering av vilka krav på kompetens som ska ställas på utbildningsföretag och instruktörer.

Dela dina tankar