Tipsa

Har du synpunkter eller klagomål på ett utbildningsföretag? Har du som utbildningsköpare synpunkter på hur ett auktoriserat liftutbildningsföretag genomfört en utbildning? Då är du välkommen att kontakta LUR så att vi kan göra en uppföljning med det aktuella företaget.

Så här följer vi upp dina synpunkter

LURs sekretariat genomför först en administrativ uppföljning genom att begära in bland annat:

  • Detaljerat program för ett kurstillfälle.
  • Beskrivning av antal liftar och maskintyper vid kurserna
  • Kursmaterial
  • Deltagarlistor från tidigare kurser
  • Datum/ort för kommande kurstillfällen

LURs sekretariat kontaktar också tidigare utbildningsköpare för att följa upp hur kurserna genomförts.

En kontroll genomförs sedan genom att en kontrollant utsedd av LUR närvarar under en kursdag för att granska hur väl utbildningen följer Liftläroplanen och övriga auktorisationsvillkor.

Utbildningskontroller

LUR genomför regelbundet utbildningskontroller av auktoriserade utbildningsföretag. Utbildningskontrollerna genomförs genom att en kontrollant utsedd av LUR närvarar under en kursdag. Om det är praktiskt möjligt genomförs oanmälda besök. Vid kontrollen granskas hur väl utbildningen når upp till de krav som specificerats i Liftläroplanen samt hur utbildningsföretaget följer auktorisationsvillkoren och LLPs allmänna råd.

Kontrollerna har en hög prioritet i LURs verksamhet då kvalitetsuppföljning av utbildningarna är mycket viktigt. Kontrollerna syftar även till att utvärdera hur LLP fungerar i verkligheten, erfarenheterna från kontrollerna används för vidareutveckling av LLP.

Återkallelse av auktorisation

LUR kan återkalla auktorisationen från ett utbildningsföretag om det visar sig att utbildingen inte når upp till den kvalitetsnivå som specificerat i LLP eller om företaget uppenbart avviker från de riktlinjer som finns i auktorisationsvillkoren eller LLPs allmänna råd.