LLP Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning och återexamination ska genomföras minst var femte år. På utbildningsbevisen finns en giltighetstid på fem år.

Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att liftanvändare efter grundutbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas och repetitionsutbildas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker och säkerhet levande på arbetsplatsen. Men för att säkerställa att kunskaperna är aktuella måste repetitionsutbildning planeras i lämpliga intervaller och dokumenteras.

Förkunskaper

De som anmäler sig till en repetitionsutbildning ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning enligt LLP. Det är också avgörande vilken praktisk erfarenhet varje person har av liftar i sitt dagliga arbete.

Repetitionsutbildningen är anpassad för dem som regelbundet arbetar med liftar. De som inte har så stor vana av att använda liftar bör istället genomgå en förnyad grundutbildning.

Vid repetitionen fördjupar sig utbildaren i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Innehåll i repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning handlar främst om uppfräschning av tidigare kunskaper, genomgång av nyheter inom området, genomgång av vanliga olycksscenarier inklusive diskussion.

Repetitionsutbildningen utgår liksom grundutbildningen från Liftläroplanen, LLP. Vid repetitionen kan utbildaren utelämna eller endast översiktligt beröra de avsnitt i LLP som ska vara kända från grundutbildningen och från praktisk erfarenhet av arbete med liftar. Vid repetitionen fördjupar sig utbildaren i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Repetitionsutbildningens omfattning ska anpassas efter elevernas kunskaper och erfarenhet. En riktlinje är att repetitionsutbildningens omfattning i tid bör vara fyra timmar, vid ett kurstillfälle med 10-15 elever och en instruktör.

Nya prov var femte år

Repetitionsutbildningen avslutas med en återexamination, vilket innebär ett teoretiskt prov och ett praktisk prov. Det teoretiska provet innehåller ett urval av frågor från alla teorikapitel nr 1-7 i Liftläroplanen, LLP. Det praktiska provet innehåller en praktisk uppkörning bestående av de provningsmoment som specificeras i LLP Praktik kapitel 4 Praktiskt prov. Det praktiska provet ska genomföras med maskiner från de liftkategorier som utbildningen omfattar, för LLP-Basutbildning kan det exempelvis innebära både en saxlift med stödben och en självgående bomlift.

Femårig giltighetstid på utbildningsbevis

Auktoriserade liftutbildare ger ut utbildningsbevis med en giltighetstid på fem år. De personer som genomgår en repetitionsutbildning och genomför återexamination med godkänt resultat får ett nytt utbildningsbevis med giltighetstid fem år.

Regler för repetition och giltighetstid

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, anges kunskapskraven i allmänna ordalag (29 §). Vad detta innebär i praktiken beskrivs i kommentarerna till föreskriften. Här framgår bl. a. att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning för förare av mobila arbetsplattformar.

Liftutbildning enligt Liftläroplanen, LLP är baserad på svensk standard SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). I standarden är repetitionsutbildning och återexamination viktiga huvuddrag. Standarden kom i ny utgåva år 2013 och i den är kravet på repetitionsutbildning och återexamination var femte år ännu tydligare än i tidigare standardversion.

Hämta mer information

Repetitionsutbildning mobila arbetsplattformar

Liftutbildningsrådets rekommendation och råd till auktoriserade liftutbildare.