Frågor och Svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor som kommer in till Liftutbildningsrådet.

Hur många timmar tar en liftutbildning?

Liftutbildningen måste ta den tid som eleven behöver för att klara ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov enligt de krav som finns i LLP. Den tid som en liftutbildning bör omfatta beror av antal elever och deras förkunskaper, antal instruktörer, antal maskiner att använda till praktiska övningsmoment vid utbildningstillfället.

En riktlinje är att en kurs med 10-15 elever, en instruktör, två bomliftar och en saxlift, bör omfatta minst 8 timmar. För att elever med låg kunskap ska hinna med alla moment i utbildningen under en dag, kan utbildningen exempelvis genomföras med färre elever eller fler instruktörer.

Vad ska jag göra om jag tappat bort mitt utbildningsbevis?

Vänd dig till det företag du gick liftutbildningen hos. De auktoriserade utbildningsföretagen har förbundit sig att hålla register över alla de utbildar och kan därför utfärda ett nytt kort.

Klicka här för kontaktuppgifter till utbildningsföretag

Behöver den som ”åker med” i korgen en utbildning?

Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Omfattningen av vilka kunskaper som krävs kan dock variera något beroende på vilka arbetsuppgifter som var och en utför.

Liftutbildningsrådet har tagit upp frågan om, i vilken omfattning medhjälpare som ”åker med” på arbetsplattformen skall ha utbildning. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har ansvar för att bedöma omfattningen av den utbildning som krävs för att säkert utföra ett arbete.

Både operatörens och medföljares utbildning bör ge förutsättningar för att göra en korrekt riskbedömning i varje situation och i en nödsituation kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position utan fara för någon.  LLP, eller tillämpliga delar av denna, utgör en god grund för en sådan utbildning. Den som regelbundet åker med skall alltså ha LLP-utbildning medan den som åker med vid enstaka korta tillfällen kan ”snabbutbildas” av operatören. En riskbedömning måste alltid genomföras för varje arbetssituation.

Vad kostar en liftutbildning?

Det är helt upp till varje företag som erbjuder liftutbildningar att prissätta sin utbildning. Kontakta några olika auktoriserade utbildningsföretag och hör vad de erbjuder för priser.

Klicka här för aktuell lista över liftutbildningsföretag.

Kan den som är under 18 år delta i en liftutbildning?

Gymnasieungdomar kan delta i LLP-utbildningen och kan utföra praktiska övningar under uppsikt av lärare. Lämpligt är att läraren om praktiskt möjligt håller utbildningsbeviset till 18-årsdagen. Körtillståndet från arbetsgivare kan ändå inte skrivas förrän 18-årsdagen.