Om olyckan är framme – vad händer då?

Om olyckan är framme under en liftutbildning är det bra att veta vad som gäller. Skillnaderna mellan vilka försäkringar som gäller beror dels på var olyckan sker och vem som drabbas.

En liftutbildning innehåller en teoridel och en praktisk del. Olyckor kan inträffa under båda utbildningsdelarna. Sker olyckan i den lokal där utbildningen genomförs så är det i första hand lokalens ägares försäkring som gäller. Den ansvarsförsäkringen gäller även under praktikdelen i fastighet som ägs eller disponeras av utbildningsföretaget, samt uthyrningsföretaget som hyr ut liftar och lokal för utbildningen.

Liftutbildningsrådets rekommendation är att inte genomföra liftutbildning i en ”offentlig miljö” där människor och fordon rör sig. Försäkringsmässigt är det ingen skillnad, men risken för tillbud och olyckor ökar.

Elever i LUR-auktoriserade utbildningar ska använda fallförhindrande utrustning när riskbedömningen visar att det är nödvändigt. Skulle så inte vara fallet, exempelvis att elev inte kopplat säkerhetslinan i arbetsplattformen och av den anledningen kastas ur, gäller FORA-försäkringen i det företag som eleven är anställd. Samma försäkring gäller om elev är anställd i utbildningsanordnarens företag eller som anställd i företag som köpt utbildningen.

Är eleven egenföretagare är det dennes eget ansvar att ha en försäkring. Likaså är det skolans försäkring som gäller om eleven även är elev på skola. Pågår program i Arbetsförmedlingens regi ska eleven vara försäkrad genom AF eller underleverantören. Är eleven privatperson är det eget ansvar att vara försäkrad.

En lånad lift där det inte finns avtal mellan ägare och utbildningsföretaget avråds från i utbildningssammanhang eftersom det kan leda till kostsamma utredningar och personligt ansvar.

Sker skada på liften under utbildningen gäller liftägarens försäkringar. Samma gäller skada på annans egendom eller skada på ”tredje man”. Blir operatören i liften skadad gäller försäkringen hos elevens arbetsgivare om inte det kan konstateras att maskinen levererats trasig och orsakat skadan för då gäller liftägarens försäkringar.

Om liftoperatören faller eller kastas ur korgen, exempelvis om liften blir påkörd, gäller trafikförsäkringen. Om det även här kan konstateras att maskinen levererats trasig och orsakat skadan gäller liftägarens försäkringar. Skulle instruktören skadas gäller FORA via det företag som instruktören är anställd av eller egenföretagarens företagsförsäkring.

Fotnot: Genom Fora tecknar arbetsgivare försäkringar för de anställda. De kollektivavtalade försäkringarna är en av de vanligaste och viktigaste anställningsförmånerna. När det gäller utländska anställda kan utbildningsföretaget begära bekräftelse på att försäkringsskydd finns eller att det skrivs i avtal att det är köparens ansvar att teckna försäkringsskydd för sina anställda.

Dela dina tankar