Nyheter om liftsäkerhet och liftutbildning

Utbildningskontroller ger resultat

Liftutbildningsrådets målsättning med 20 utbildningskontroller per år står fast och under våren har både anmälda och oanmälda kontroller genomförts.

– Vi har en klar målsättning att efter hösten ha nått upp till 20 kontroller även under 2019, säger LUR:s ordförande Jan Åström.

Målsättningen redovisades under Liftutbildningsrådets konferens tidigare i år. LUR har tre kontrollanter som genomför kontrollerna; Jan Åström, Peter Strand och Ulf Rosander.

– Kontrollerna pågår hela tiden med båda förbokade och oanmälda besök. Vill ett utbildningsföretag att vi gör en kontroll är det bara att höra av sig till LUR:s kansli, säger Peter Strand.
– Hittills i år har elva kontroller genomförts, varav några oanmälda.

Kontrollerna leder till att liftutbildningar enligt LUR:s liftläroplan håller en hög nivå och att den som köper en utbildning kan lita på kvaliteten.

– Våra instruktörer har en hög kunskap och kompetens i ämnet och även de pedagogiska kunskaper som gör att utbildningarna håller hög kvalitet. Det är sådant vi märker när vi gör kontrollerna, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Ämne: Instruktör | Kommentera

Avspärrning gäller även utsvängande liftarm

Det är nu aktuellt med bland annat trädbeskärningar då liftar används i stor utsträckning. För att undvika olyckstillbud är det viktigt att även ta hänsyn till utsvängande liftarm vid avspärrningen.

– Det kan vara lätt hänt för operatören i arbetsplattformen att svänga ut utanför avspärrningarna, säger Liftutbildningsrådets ordförande Jan Åström.

Liftar, uppställda på gångbana eller trottoar med bra avspärrningar, men om operatören i arbetsplattformen glömmer bort det och svänger ut i gatan och då hamnat utanför avspärrat område är det risk för påkörning.

Det gäller inte minst aktuella trädbeskärningar där det förutom avspärrningsproblematiken även finns risk för att grenar hamnar i liftkorgen.

För att komma åt grenarna så har avspärrningarna fungerat på tre sidor av trädet, men för att komma åt den fjärde sidan har liften flyttats.

Ämne: Allmänt | Kommentera

Samtliga aktiva instruktörer ska registreras

Utbildningsföretag auktoriserade av Liftutbildningsrådet, LUR måste registrera alla personer som är aktiva instruktörer. Det står angivet i auktorisationsvillkoren: ”Auktorisationsansökan ska omfatta samtliga personer i företaget som arbetar som instruktörer inom liftutbildning”

– Speciellt viktigt är det att utbildningsföretag som hyr in underleverantörer ser till att samtliga omfattas av auktorisationen, säger LUR:s ordförande Jan Åström.

LUR:s auktorisation gäller alltså både utbildningsföretaget och samtliga aktiva instruktörer.

– Ett utbildningsföretag utan instruktör kan inte vara auktoriserat och inte heller en privatperson, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Det här är något som utbildningsföretag kan missa när man kör utbildning i sitt eget namn med instruktörer från andra företag. För godkännande måste då underleverantörens företag och instruktör vara auktoriserade.

– Instruktör ska vara auktoriserad i det företag där man är anställd och en egenföretagare måste vara auktoriserad i sitt företag. Grunden är att varje företag ska stå för sin egen auktorisation och speciellt viktigt är det för egenföretagare som tar uppdrag från flera kunder, säger Jenny Forssell.

Om utbildningsföretaget anställer en ny person som instruktör måste registreringen uppdateras hos LUR. Det är utbildningsföretagens eget ansvar att se till att uppgifterna uppdateras för samtliga aktiva instruktörer.

Likaså gäller uppdateringen när instruktör byter arbetsuppgifter eller slutar på företaget, då ska auktorisationen avregistreras vid LUR:s kansli.

Alla auktoriserade utbildningsföretag/skolor och deras instruktörer förtecknas på Liftutbildningsrådets webbplats.

Ämne: Allmänt | Kommentera

Om olyckan är framme – vad händer då?

Om olyckan är framme under en liftutbildning är det bra att veta vad som gäller. Skillnaderna mellan vilka försäkringar som gäller beror dels på var olyckan sker och vem som drabbas.

En liftutbildning innehåller en teoridel och en praktisk del. Olyckor kan inträffa under båda utbildningsdelarna. Sker olyckan i den lokal där utbildningen genomförs så är det i första hand lokalens ägares försäkring som gäller. Den ansvarsförsäkringen gäller även under praktikdelen i fastighet som ägs eller disponeras av utbildningsföretaget, samt uthyrningsföretaget som hyr ut liftar och lokal för utbildningen.

Liftutbildningsrådets rekommendation är att inte genomföra liftutbildning i en ”offentlig miljö” där människor och fordon rör sig. Försäkringsmässigt är det ingen skillnad, men risken för tillbud och olyckor ökar.

Elever i LUR-auktoriserade utbildningar ska använda fallförhindrande utrustning när riskbedömningen visar att det är nödvändigt. Skulle så inte vara fallet, exempelvis att elev inte kopplat säkerhetslinan i arbetsplattformen och av den anledningen kastas ur, gäller FORA-försäkringen i det företag som eleven är anställd. Samma försäkring gäller om elev är anställd i utbildningsanordnarens företag eller som anställd i företag som köpt utbildningen.

Är eleven egenföretagare är det dennes eget ansvar att ha en försäkring. Likaså är det skolans försäkring som gäller om eleven även är elev på skola. Pågår program i Arbetsförmedlingens regi ska eleven vara försäkrad genom AF eller underleverantören. Är eleven privatperson är det eget ansvar att vara försäkrad.

En lånad lift där det inte finns avtal mellan ägare och utbildningsföretaget avråds från i utbildningssammanhang eftersom det kan leda till kostsamma utredningar och personligt ansvar.

Sker skada på liften under utbildningen gäller liftägarens försäkringar. Samma gäller skada på annans egendom eller skada på ”tredje man”. Blir operatören i liften skadad gäller försäkringen hos elevens arbetsgivare om inte det kan konstateras att maskinen levererats trasig och orsakat skadan för då gäller liftägarens försäkringar.

Om liftoperatören faller eller kastas ur korgen, exempelvis om liften blir påkörd, gäller trafikförsäkringen. Om det även här kan konstateras att maskinen levererats trasig och orsakat skadan gäller liftägarens försäkringar. Skulle instruktören skadas gäller FORA via det företag som instruktören är anställd av eller egenföretagarens företagsförsäkring.

Fotnot: Genom Fora tecknar arbetsgivare försäkringar för de anställda. De kollektivavtalade försäkringarna är en av de vanligaste och viktigaste anställningsförmånerna. När det gäller utländska anställda kan utbildningsföretaget begära bekräftelse på att försäkringsskydd finns eller att det skrivs i avtal att det är köparens ansvar att teckna försäkringsskydd för sina anställda.

Ämne: Allmänt | Kommentera

Vad hände på LUR-konferensen 2019?

Den 4 april samlades 44 entusiastiska personer i Örebro för årets konferens för Liftutbildningsrådets auktoriserade instruktörer.

Deltagare vid LUR-konferensen 4 april 2019

Dagen inleddes med en genomgång av Liftutbildningsrådets, LUR:s verksamhet under 2018. LUR:s ordförande Jan Åström tillsammans med kansliansvarig Jenny Forssell gick även igenom Liftutbildningsrådets syfte, verksamhet och aktuella frågor.

Michael Nilsson, inspektör från Arbetsmiljöverket, kom och berättade översiktligt om inspektionsverksamheten och exemplifierade med regler som berör verksamhet med liftarbeten. Michael trollband åhörarna genom sitt engagerande anförande och vi fick en inblick hur inspektörerna arbetar och utfärdar sanktionsavgifter o.s.v.

Michael Nilsson, Arbetsmiljöverket pratade om arbetsmiljöregelverk och inspektionsverksamheten.

Därefter berättade Jan Åström vikten av att ha rätt försäkring vid liftutbildningen, här var det många utbildare som fick sig en tankeställare, och kollade nog försäkringsvillkoren när de kom hem. Informationen om försäkringar kommer att delges alla auktoriserade utbildare.

Efter en god buffélunch startade eftermiddagen med ett pass om specialmaskiner för personlyft. Särskilt inbjudna var Peter Kvarndal, Hüllert Maskin AB och Per Söderström, Huddig AB som informerade deltagarna om lyft av personer med teleskoplastare respektive grävlastare. Personlyft kan göras med fler maskiner, till exempel underbroliftar, lastbilsmonterad kran med arbetsplattform, spårbundna liftar och Jan Åström gav information om vad som gäller för utbildning för specialmaskiner.

Per Söderström, Huddig berättade om grävlastare och personlyft.

Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten på ämnet ISO-standarder. Den svenska Liftläroplanen är utformad efter standarderna SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare) och SS ISO 18893:2014 Mobila arbetsplattformar – säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift, vilka nu är öppna för möjlighet till revision. Konferensdeltagarna delades upp i grupper där varje grupp gjorde en djupdykning i varsitt avsnitt av standarderna. Grupparbetet resulterade i många värdefulla kommentarer på hur innehållet i standarderna kan förbättras. Resultatet från grupparbetet kommer att tas med till den svenska standardkommittén SIS TK 267 och den internationella kommittén ISO TC 214 WG1.

Senare på eftermiddagen var det dags att ta farväl av varandra, många med nya kontakter i nätverket, som kan resultera i goda affärer i framtiden.
Många ställde frågan när och var 2020 års LUR-konferens kommer att hållas, och det kommer att meddelas i november.

Ämne: Allmänt | Kommentera

Dokumenterade kunskaper även för medföljande

Alla som använder och befinner sig i en liftkorg ska ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren som baserats på dokumenterade kunskaper om personens förmåga att säkert genomföra de arbetsuppgifterna som ska utföras.

– Den som kör liften ska, förutom dokumenterade kunskaper och arbetsgivarens skriftiga tillstånd, ha god kännedom om den aktuella liften. Om så inte är fallet ska föraren ges en maskintroduktion av någon som är väl förtrogen med liften som används, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

– Den som är medföljande ska också ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd och detta ska vara baserat på dokumenterade kunskaper om personens förmåga att säkert genomföra det arbete som personen ska utföra, säger Jenny Forssell på Liftutbildningsrådets kansli.

Grundreglerna finns angivna av Arbetsmiljöverket i föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). Alla som använder en lift ska ha arbetsgivarens skriftiga tillstånd, vilket ska vara baserat på dokumenterade kunskaper om det arbete som ska utföras.

– Ansvaret för dokumentationen ligger på arbetsgivaren. Alla som befinner sig i liften ska ha skriftligt tillstånd för detta från arbetsgivaren, säger Jan Åström.

Vilken dokumenterad kunskap som den medföljande behöver vid enstaka arbeten avgör arbetsgivaren, baserat på personen som beordras utföra arbete från liften. Det gäller också exempelvis hur en nödsänkning av liften går till om en nödsituation skulle uppstå.

När det gäller användningen av fallförhindrande utrustning måste alla som befinner sig i liften ha kunskapen om när och hur samt vilken fallförhindrande utrustning som ska användas.

– Även medföljaren ska ha kunskap hur man agerar i en nödsituation, genom att exempelvis kunna manövrera arbetsplattformen till en säker position. Det kan exempelvis ske genom att operatören informerar den medföljande, säger Jan Åström.

– Alla arbetssituationer är unika. Riskbedömningen som ska göras innan arbetet utförs måste ta hänsyn till dessa, säger Jenny Forssell.

Ämne: Allmänt | Kommentera

Riskbedömning vid tjällossning

När temperaturen stiger på vårkanten uppstår tjällossning, som förvandlar tidigare hård frusen mark till blöt och mjuk.

– För den som använder lift gäller det att vara extra uppmärksam på markförhållandena där man antingen ska köra eller sätta ned stödben. Tjällossning kan innebära att marken inte håller för tyngden, säger Jenny Forssell på Liftutbildningsrådets kansli.

Marken kan på ytan se ut att vara hållbar, men när lifthjulen eller stödbenen belastar den kan dessa sjunka ned och i värsta fall riskerar liften att välta.

– En riskbedömning måste göras för att avgöra om extra åtgärder behövs eller om arbetet måste avbrytas till dess underlaget stabiliserats.

– Stockmattor är ett hjälpmedel som kan behövas för att sprida ut hjulens eller larvernas belastning på en större yta. Underläggsplattor under stödbenen kan behövas för att sprida ut stödbenens belastning på en större yta. Plattor brukar följa med en lift, men det kan behövas större plattor när marken blir blöt och mjuk, som vid tjällossningen.

Generellt gäller att om man är osäker på markens beskaffenhet så ska man använda större plattor. Ansvaret ligger på liftoperatören.

Större liftar har större tyngd, men också större hjul som fördelar trycket över större yta.

– Man kan luras tro att mindre och lättare liftar innebär mindre risk, men eftersom hjulen då också är mindre blir ytan som fördelar trycket liten.

Extra noggrannhet krävs när det handlar om bomliftar. När bommen svänger kan nästan all tyngd hamna på ett av hjulen eller ett av stödbenen.

– Det innebär en extra stor olycksrisk. När man svänger runt bommen måste man vara extra uppmärksam på detta.

Riskbedömningen måste också ta hänsyn till vilken typ av underlag som gäller. Under tjällossningen är mark som exempelvis gräsmattor extra riskfylld. Trottoarer och parkgångar med ett tunt asfaltlager är också exempel på markförhållanden som kanske inte klarar tyngden från liften vid tjällossning.

Ämne: Allmänt, Instruktör, Maskiner¨, Utbildning | Kommentera

Auktorisation ger köparen trygghet

Den som köper en liftutbildning från Liftutbildningsrådets auktoriserade utbildningsföretag ska känna trygghet i att utbildningen är kontrollerad och kvalitetssäkrad. Det är skillnaden jämfört med att köpa en utbildning från ett icke-auktoriserat utbildningsföretag.

– Auktoriserade utbildare är en kvalitetsgaranti för kunden, som då har vetskap om att utbildningen och utbildningsmaterialet granskats och uppfyller kraven i Liftläroplanen, som i sin tur faller under ISO-standarden, säger Jenny Forssell, Liftutbildningsrådets kansli.

Liftutbildningsrådet, LUR kontrollerar kontinuerligt både företag, instruktörer och utbildningsmaterial oavsett om det är digitalt eller tryckt.

– Vi ställer krav på teoriprov genomförs och övervakas av examinator, att provet följs av praktisk utbildning och prov enligt våra kvalitetskrav. Allt det leder till att utbildningsföretaget utfärdar ett utbildningsbevis, som har en kvalitetsstämpel, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Liftutbildningsrådets verksamhet bygger på att utbildningsföretag och instruktörer frivilligt följer Liftläroplanens riktlinjer och ställer sig frivilligt till kontroller av verksamheten från LUR:s representanter. Den kund som väljer att köpa utbildning från ett auktoriserat utbildningsföretag ska veta att verksamheten är kontrollerad och godkänd av LUR.

– Den som köper utbildning från ett icke-auktoriserat utbildningsföretag kan inte förlita sig på den kontrollen även om företaget säger sig följa LUR:s liftläroplan, säger Jenny Forssell.

Skillnaden är också att om en kund blir missnöjd så kan man vända sig till LUR, som följer upp ärendet med utbildningsföretaget. Den uppföljningen kan inte göras med ett icke-auktoriserat företag.

– Den person som ska skriva ut ett skriftligt körtillstånd kan känna trygghet genom det utbildningsbevis som det auktoriserade utbildningsföretaget ger kursdeltagaren. Utbildningen är kvalitetssäkrad, säger Jan Åström.

Liftutbildningsrådets verksamhet har pågått sedan 2007 och alla auktoriserade utbildningsföretag finns förtecknade på LUR:s hemsida. Dessa företag har rätt att använda LUR:s logotyp och utbildningsbevis.

– Vi kan nämna att i samband med våra regelbundna kontroller så händer det att utbildningsföretag som inte uppfyller våra krav också blir uteslutna, säger Jan Åström.

Ämne: Allmänt, Organisationer, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Revidering av ISO-standarder, del av LUR-konferensen

I samband med Liftutbildningsrådets konferens i Örebro 2019-04-04 kommer revideringen av ISO 18878 och ISO 18893 att vara en del av programpunkterna.

– Vi kommer att presentera revideringsarbetet och ge konferensdeltagarna möjligheten att titta närmare på standarderna i arbetsgrupper och lämna synpunkter, som jag kan framföra i den europeiska arbetsgruppen, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Liftutbildningsrådets läroplan är utformad efter standarden SS ISO 18878:2013 ”Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare)” som i sin tur hänvisar till SS ISO 18893:2014 Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift.

Jan Åström sitter sedan flera år tillbaka med i standardiseringskommittéerna, både i Sverige och internationellt, och kan framföra synpunkterna från LUR-konferensen vid den europeiska arbetsgruppens möte i London i maj.

I Europa finns maskindirektivet, som lägger fast grundläggande bestämmelser för tillverkning av maskiner, vilket alla maskiner måste uppfylla.  Produktstandarder har tagits fram av europeiska experter och när det gäller liftar finns en tillverkarstandard som är harmoniserad till maskindirektivet. Den tillverkare som följer EN 280 kan skriva en egen försäkran om överenstämmelse och CE-märka maskinen.

Grunden för LUR:s Liftläroplan är SS ISO 18878:2013 ”Mobila arbetsplattformar – utbildning av operatör (förare)”, som i sin tur hänvisar till SS ISO 18893:2014 Mobila arbetsplattformar – Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift. Båda är nu aktuell för revidering. Jan Åström är ordförande i den tekniska arbetsgruppen ISO TC 214 WG1 som lägger förslag till revideringar av standarden.

Ämne: Allmänt, Instruktör, Konferens | Kommentera

En liftutbildning innehåller alltid praktik


Liftutbildningsrådet, LUR ställer som krav att praktik alltid ska ingå i en liftutbildning oavsett om det handlar om grundutbildning, repetition eller e-learning.

En utbildning utan praktik följer varken Liftläroplanen eller ISO-standarden.

– Det är många delar som ska ingå i praktikdelen, som daglig tillsyn, nödsänkning, kontroll av besiktningsintyg, positionering, köra i snitslad bana, avspärrning med mera, säger Peter Strand, LUR:s kansli.

Praktikdelen inleds med att instruktören leder elever i en arbetsplatsinspektion med riskbedömning, där eventuell avspärrning ingår som en del.

– Det är viktigt att instruktören har förberett kursen genom att kontrollera de liftar som ingår så att dessa går att användas, att besiktningsintyget är ok och att nödsänkningsanordningen fungerar så att ingen tidsspillan sker när utbildningen väl har startat, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

LUR har rekommendationer när det gäller antal elever, maskiner och instruktörer. I de allmänna råden till LLP står bland annat: ”En riktlinje är att en kurs med 10–15 elever, en instruktör, två bomliftar och en saxlift, bör omfatta minst 8 timmar. För att elever med låg kunskap ska hinna med alla moment i utbildningen under en dag, kan utbildningen genomföras med färre elever eller fler instruktörer.”

– Den praktiska delen måste få ta den tid som behövs för att varje elev klarar av vad som krävs, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

För att den praktiska utbildningen ska vara effektiv, om exempelvis flera liftar användas på olika platser, kan instruktören behöva extra hjälp. En sådan medhjälpare behöver inte vara en auktoriserad utbildare, utan kan vara en person med erfarenhet av den lift som ska användas, exempelvis en person från uthyrningsföretagets depå eller liknande. Huvudsaken är att säkerheten är A och O.

– Det är dock ett krav att en auktoriserad instruktör närvarar och är ansvarig att utföra den praktiska examinationen för varje elev, säger Jan Åström.

En liftutbildning som inte innehåller en praktikdel uppfyller inte LUR:s krav.

Ämne: Allmänt | Kommentera